UM | PAGDALO SA PAGPUPULONG PARA SA PAGHAHANDA SA REGIONAL FESTIVAL OF TALENTS

Pinahihintulutan si Bb. Fragilyn B. Rafael na magsagawa ng isang pagpupulong para sa paghahanda sa Regional Festival of Talents sa ika – 09 ng Nobyembre 2017 sa ganap na ika – 9 ng umaga sa Schools Division Conference Hall.

Ang sumusunod ang inaasahang dadalo sa gawaing ito:

1.Tagapagsanay ng mga kalahok sa Regional Festival of Talents

2. Mga Ulong – guro ng Sekundarya

Agenda:

1. Ang Dako at Oras ng Paligsahan

2. Billeting Quarter

3. Iba pang gawaing maiaatas Hinihiling ang dagliang pagpaparating sa mga kinauukulan ng mga impormasyong nakapaloob sa Memorandum na ito.

0638 - Memorandum-Nov-08-17-363.pdf